Aydınlatma Metni

GİZLİLİK POLİTİKASI - KVKK
Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’ya ait (“SEMİH YAZICI”); internet sitesi ya da fiziki ortamda muayenehane/klinik/işyerini ziyaret ettiğinizde veya her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ‘kişisel veri’ sayılan verilerinizin zaman zaman kaydetmekte ve hukuka uygun olarak işlemekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu nedenle verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir kurum olarak, kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca söz konusu kişisel verileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediği ve kişisel verilerinizin korunması için ne gibi tedbirler aldığı konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, ticari hekimlik faaliyetlerini yerine getirirken herhangi bir şekilde ilişki içinde olduğu tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması ve KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacı ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere nasıl uyulacağına ilişkin temel ilkeler ve uyulacak yol haritası belirlemektedir. Bu kapsamda hastalar, müşteriler, potansiyel müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, muayenehane yetkilileri, ziyaretçiler, işbirliği içinde olunan kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek gerekli aydınlatma ve şeffaflık sağlanmaktadır.

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK madde 10, veri sorumlularına, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken aydınlatma yükümlülüğü yüklemiş ve ilgili kişilerin aydınlatılmasını istemiştir. İlgili madde uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatına haiz SEMİH YAZICI, ‘ilgili kişileri’:

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç)Kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,

İlgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları konusunda bilgilendirmelidir.

Söz konusu bilgilendirme, işbu Aydınlatma Metni ile gerçekleştirilmekte olup DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, kişisel verilerini işlediği kişileri KVKK’nın 10. maddesi hükmü uyarınca bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK madde 3 fıkra 1 (ı) bendi, veri sorumlusunu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamakta ve bu çerçevede SEMİH YAZICI veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.
DR. DT. SEMİH SÜREYYA YAZICI
Barbaros Mah., Abay Kunanbay Cad. No:6/7, 06680 Kavaklıdere-Çankaya /ANKARA
bilgi@semihyazici.com.tr
TEL: 0312 466 55 77

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI olarak, kişisel verilerinizi ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
8. Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,
9. Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi, müşteri yönetimi,
10. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,
11. İş yeri eğitim programlarının planlanması ve icrası,
12. İşyeri Güvenliği,
13. İşçi ve İş Sağlığı Güvenliği Korunması,
14. Tedavi ve tedavi sonrası hizmetlerinin ifası,
15. Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
16. Hastalara; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,
17. Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
18. Hizmetlerimiz karşılığı fatura/makbuz tanzimi,
19. Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
20. Kimlik teyidi,
21. Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,
22. Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
23. İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
24. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
25. İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
26. Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,
27. Hasta/Tedavi memnuniyetinin ölçülmesi,
28. Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması, seyahat planlamalarının yapılabilmesi.
29. Çalışan adayları bakımından: Açık pozisyonlara uygunluğun değerlendirilmesi sürecinin yönetilmesi, planlanması.
30. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
31. Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
32. Hukuk işlerinin icrası/takibi,
33. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.
34. Çalışanların ekipman/unit/malzeme vs. kullanımlarının planlanması, icrası,
35. İşyerinde bulunan internet, kablosuz ağ, ortak ağ, bilgisayar kullanımlarının kanunlara uygun şekilde kullanımının planlanması icrası

Sayılı amaçlar bilgilendirme amaçlı olup, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın gelecekteki ticari ve işletmenin faaliyetlerini yürütebilmesi için başkaca eklenebilecekler yapılacak güncellemelerle duyurulacaktır.

Yukarıdaki ilkeler uyarınca; kişisel verileriniz DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın faaliyetleri kapsamında tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmesi, bunlar için DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın iş birimlerinin gerekli çalışmalar yapması, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın ve iş ilişkisi içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin hukuka uygun meşru menfaatlerinin korunması, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın kendi sektöründe faaliyetlerini sürdürmesi ve KVKK kapsamındaki yükümlülüklerimiz kapsamında veri güvenliğini arttırmak amaçlarıyla işlenmektedir.

Tüm bunlara göre; kişisel verileriniz, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında işe alım, performans değerlendirme, özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması, çıkış mülakatları süreçlerinin yürütülmesi, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, diğer şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi ile şirket içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır. KVKK’nın 8.maddesiuyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlığı altında belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. KVKK’nın 9. Maddesi uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışındaki gerçek ya da tüzel kişilere aktarılması için yukarıdakilerin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı ülkede yeterli koruma aranmaktadır. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecektir?

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından KVKK ilke ve hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve gerekli gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket Yöneticilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK madde 8. ve 9. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Nasıldır? Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtildiği üzere, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve başta DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın, kanun ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

KVKK madde 11, kişisel verisi işlenen her gerçek kişi için bir takım haklar düzenlemekte ve veri sorumlusuna yüklediği aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu hakların ilgili kişiye bildirilmesini talep etmiştir. Bu haklar, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarından oluşmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve tarafların mağdur olmaması için tarafımızca gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmakta olup; DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından faaliyetlerimizde kullandığımız yazılımların standartlara uygun olması, çalıştığımız üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanlarımızın bu yönde eğitim alması ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI Veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir. Bu kapsamda gerekli iç kontrolleri, risk analizleri yapar. Kişisel verilerin işyeri dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili ne yapılması gerekiyorsa tamamlatılmasını, yapılması gereken tüm işlemlerin yerinde ve tam olmasını sağlar. Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların, kişisel verilere ulaşabileceklerin, kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından, İşyerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve iş bu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır
Görüntü kaydı alınan yere girişlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Mahremiyetin gerektirdiği alanlarda görüntü kesinlikle alınmamaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından işyeri (muayenehane) içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilere internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.
Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan ve de sınırlı sayıda eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını taahhüt eden kişilerle paylaşmaktadır.
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından; güvenliğin sağlanması ve belirtilen amaçlarla, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Misafir olarak gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da işyeri nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte, ve ilgili kişisel veriler fiziki ve/veya elektronik ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir

Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK 11. Maddesi kapsamında, ilgili kişi yukarıda açıklanan haklardan herhangi birini kullanmak istediği takdirde, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’ya veri sorumlusu sıfatıyla başvurabilecektir. Bu başvuru, Şirkete yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Aşağıdaki linkte başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu hazırlamış bulunmaktayız. Buna göre; lütfen aşağıda linki bulunan başvuru formunu doldurunuz.